Het ABC door Politie Zuid Holland Zuid

Politie Zuid Holland Zuid Politie Zuid Holland Zuid Politie Zuid Holland Zuid Politie Zuid Holland Zuid
Aangifte
Aanhouding
Afval en Milieu
Asielzaken
Bekeuringen
Bevoegdheden Politie
Buurtpreventie
Collecte
Colportage
Fiets gestolen
Geluidsoverlast
Halt
Heling


 

Huisdieren
Internet
Justitie
Klachten
Legitimatie van Politie
Meterkastkaart
Mishandeling
Openingstijden
Overlast
Parkeerbeleid
Parketpolitie
Pers
Pincodes


 

Proces-Verbaal
Privacy
Rijvaardigheid
Schadeverhaal
Sexuele misdrijven
Slachtofferzorg
Vandalisme
Verdachte situaties
Vergunningen
Verkeer
Verloren en gevonden
Vermist
Wegsleepregeling


 

Aangifte
Het politieonderzoek begint in bijna alle gevallen met een aangifte. Zonder aangifte kan de politie Zuid-Holland-Zuid weinig doen. In een aangifte vertelt u uw kant van het verhaal. De politiefunctionaris maakt hier een verslag van, wat u dan ondertekent. Doe in alle gevallen aangifte. U kunt hiervoor langsgaan bij uw gebiedsagent. Via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) kunt u informeren of uw gebiedsagent aanwezig is. De districtsbureaus in Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland zijn 24 uur per dag geopend. Ook hier kunt u aangifte doen.

Aanhouding
Iemand is verdacht als hij voor een strafbaar feit is aangehouden. Dit maakt hem echter nog geen dader, dat bepaalt de rechter aan de hand van het proces-verbaal. De politie onderzoekt de zaak en wat de rol van de verdachte daarin is geweest. In het proces-verbaal staat een verslag van dat onderzoek. De verdachte kan een verklaring afleggen. Hij is niet verplicht te antwoorden. Bij een licht vergrijp wordt het onderzoek binnen zes uur afgerond. Soms moet een verdachte langer op het politiebureau moet blijven. Hij of zij wordt dan voor de nacht ingesloten op het districtsbureau. Op uw politiebureau is een folder hierover aanwezig. Hierin staat wat er verder gebeurt als u bent aangehouden of in verzekering wordt gesteld. Vraag er gerust naar! Zie ook: Dwangmiddelen.

Afval en Milieu
Wilt u iets weten over milieukwesties, dan kunt u contact opnemen met de Milieudienst Zuid-Holland Zuid of de afdeling milieu van de politie, die zich specialiseert in het oplossen en opsporen van milieucriminaliteit. Deze afdeling is te bereiken via het kantoornummer van de politie, tel: 0900-8844 (lokaal tarief). Ieder district heeft haar eigen districtelijke milieucoŲrdinator. Hij houdt toezicht op de uitvoering van het milieubeleid in uw district.

Asielzaken
In de regio Zuid-Holland-Zuid bevindt zich zowel een Onderzoek (OC) en Opvangcentrum als een Asielzoekerscentrum (AZC). Het OC is in 's Gravendeel gevestigd, het AZC in Strijen, bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). In beide centra is een vreemdelingendienst actief. De Vreemdelingendienst kunt u ook bereiken in Dordrecht en Gorinchem 0900-8844 (lokaal tarief).

Bekeuringen
Een bekeuring is een geldstraf voor een overtreding. Politiemensen in uniform kunnen deze uitdelen, maar ook als zij in burger zijn. De bekeuring hoeft in principe nooit meteen contant betaald te worden. In sommige gemeenten krijgt u bij parkeerovertredingen een belastingaanslag. Deze bekeuring is dan door de gemeente zelf uitgeschreven en zij zorgt zelf voor het innen daarvan. De politie staat hier los van en klagen hierover heeft dan ook geen zin. In principe staat op het bonnetje of het hier om een belastingaanslag gaat of niet. Op iedere bekeuring staan instructies over de manier waarop de bekeuring betaald kan worden en welke mogelijkheden er zijn om bezwaar te maken.
Het kan gebeuren dat u een brief binnenkrijgt van het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. U heeft dan een overtreding begaan en moet een bekeuring betalen. Het kan zijn dat u daar niets van gemerkt hebt, u bent dan 'op kenteken' bekeurd. Bij snelheidscontroles gebeurt dit vaak, waarbij het nummerbord van uw auto is gefotografeerd. Als het kenteken op uw naam staat, krijgt u de bekeuring, dus niet diegene die op dat moment in de auto reed. Over bekeuringen die via het Centraal Incassobureau aan u worden toegestuurd, kan uw gebiedsagent u meer vertellen.
Wat kost een bekeuring tegenwoordig in euro's :
www.boetes.nl

Bevoegdheden politie
Om verdachten op te kunnen sporen heeft de politie een aantal bevoegdheden. Eťn ervan is de aanhouding van verdachten. Andere voorbeelden van dwangmiddelen zijn het fouilleren en het in beslag nemen van goederen. In de wet is vastgesteld wat er moet gebeuren als een verdachte is aangehouden. Hij is dan bijvoorbeeld niet meer vrij te gaan en staan waar hij wil. Een verdachte kan voor verhoor vastgehouden worden op het politiebureau voor maximaal zes uur en hij kan in verzekering worden gesteld. Dit wil zeggen dat hij vastgehouden wordt voor verder onderzoek. Dit mag voor maximaal 72 uur. De rechter-commissaris kan daarna een verdachte in hechtenis nemen. Ook hier is wettelijk geregeld welke dwangmiddelen de politie mag gebruiken. Op het politiebureau is een folder aanwezig waarin precies staat wat toegestaan is en wat niet. Het toepassen van dwangmiddelen bij minderjarigen is in beperkte mate toegestaan. Deze dwangmiddelen zijn in de wet nauwkeurig omschreven. De politie is uiterst terughoudend met bijvoorbeeld een inverzekeringstelling bij minderjarigen. Doorgaans maakt de politie afspraken met de ouders of verzorgers. Kunnen deze afspraken niet gemaakt worden, of heeft de minderjarige een ernstig strafbaar feit gepleegd, dan wordt een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar wel ingesloten.

Buurtpreventie
Buurtpreventieprojecten zijn projecten waarin burgers in een buurt samen met de politie en gemeente de veiligheid proberen te vergroten. Het is een alternatieve maar wel doeltreffende methode om inbraken, onveilige situaties en vandalisme te voorkomen. Een wijkcontactgroep, die bestaat uit een aantal bewoners, onderhoudt de contacten tussen de buurt en de gebiedagent, de gemeente en andere instanties. Buurtpreventieprojecten hebben inmiddels hun vruchten al afgeworpen. In diverse wijken in de regio is het aantal inbraken door zo'n project met tientallen procenten teruggelopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gebiedsagent, tel: 0900-8844 (lokaal tarief).

Collecte
Enkele keren per jaar krijgt u een collectant aan de deur die geld ophaalt voor een goed doel. Of u geld geeft bepaalt u zelf. De collectanten hebben meestal een (verzegelde) collectebus bij zich en u kunt ook altijd om een legitimatie vragen. De meeste collectes worden door uw gemeente op verschillende manieren aan u bekend gemaakt. Twijfelt u aan de oprechtheid van de collectant belt u dan uw gebiedsagent. Hij controleert dan de vergunning van de collectant. U kunt het geld voor goede doelen ook per bank of giro overmaken.

Colportage
Het huis-aan-huis verkopen van goederen heet colportage. U heeft ze vast wel eens aan de deur gehad. Deze verkopers vallen onder de colportagewet. Deze wet beschermt u tegen onbehoorlijke praktijken van de verkoper. De colportagewet verplicht de verkopers een koopakte met u in te vullen als de prijs van de aankoop meer dan F 75, - bedraagt. Hierdoor heeft u de mogelijkheid de koop binnen acht dagen op te zeggen.

Fiets gestolen
Er worden jaarlijks veel fietsen gestolen. Is uw fiets gestolen, doe dan altijd aangifte bij de politie. Als de politie een fietsendief aanhoudt, blijkt vaak dat de man of vrouw meerdere fietsen heeft gestolen. Op dat moment worden andere aangiftes erbij gepakt om te kijken of de man of vrouw er meer mee te maken heeft. Heeft u geen aangifte gedaan, dan komt uw zaak nooit meer ter sprake. Om uw fiets sneller terug te vinden kunt u bijvoorbeeld uw postcode en huisnummer in uw fiets laten graveren. Dit kan bij de fietsenmaker.

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast ook is voor velen een bron van stress en ergernis en vindt in vele vormen plaats: een feest bij de buren, een klussende flatbewoner die tot laat in de nacht aan het boren is, of een fanatieke buurjongen die op de onmogelijkste tijden zijn talenten op zijn drumstel botviert. Als u de veroorzaker van de overlast kent, is het verstandig er samen over te praten en afspraken te maken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw gebiedsagent bellen. Voor overlast, veroorzaakt door een horecagelegenheid of door groepen jongeren in uw buurt gelden andere regels. Hierbij moet u direct contact opnemen met uw gebiedsagent, via het kantoornummer: 0900-8844 (lokaal tarief).

HALT
Fouten zijn menselijk en ook jongeren kunnen wel eens over de scheef gaan. Om een jongere niet meteen voor het leven te tekenen door bijvoorbeeld een strafblad zijn er de Bureaus HALT. HALT betekent Het Alternatief en biedt, zoals de naam al zegt, een alternatief voor de vervolging en eventuele veroordeling. De zwaarte en lengte van dit alternatief is afhankelijk van het gepleegde vergrijp, maar alleen jongeren die zich voor de eerste keer schuldig hebben gemaakt aan een klein vergrijp komen hiervoor in aanmerking. Door het alternatief kunnen zij de door hen gemaakte schade vergoeden. Naast een geldboete moeten zij ook een klus klaren, bijvoorbeeld het opruimen van de door hen gemaakte rommel. Komt een jongere datzelfde jaar voor de tweede keer in aanraking met de politie, dan wordt direct een proces-verbaal opgemaakt. Het telefoonnummer van bureau HALT in Dordrecht is: 078-6312293

Heling
Bent u wel eens benaderd door iemand die heel goedkoop een autoradio, of een video te koop had? Het hoeft niet meteen fout te zitten, maar vaak zijn deze goedkope goederen gestolen. Het kopen van gestolen goederen is verboden, dus u bent dan strafbaar. Als de politie gestolen of geheelde goederen bij u aantreft, neemt zij die in beslag en u krijgt bovendien een proces-verbaal. Een dure grap, vooral als u niet wist dat de goederen gestolen waren. Laat goedkoop geen duurkoop zijn en vraag daarom altijd een rekening.

Huisdieren
Veel aangiften van vermiste en gevonden huisdieren komen bij de politie terecht. De politie noteert deze meldingen zorgvuldig, maar geeft deze gegevens ook door aan onder andere het asiel, dierenpensions en andere diereninstellingen. Is uw huisdier zoek, of is er bij u een dier aan komen lopen, neem dan contact op met deze instellingen. Zij geven dieren onderdak en een goede verzorging en zorgen ook voor vervoer van de dieren. Als het dier gewond is, kunt u de dierenambulance in uw gemeente bellen. De dierenartsen kunnen ook advies geven over het omgaan met gewonde dieren.

Internet
Alle politiekorpsen in Nederland staan op Internet. Op de homepage van de politie vindt u informatie over de politie in het algemeen en ook kunt u surfen naar de pagina van ieder korps. Hier vindt u meer specifieke informatie over de politie Zuid-Holland-Zuid en de actuele incidenten in de regio. Het adres is: www.politie.nl

Justitie
Het strafrecht onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn licht strafbare feiten die de kantonrechter behandelt. Voorbeelden zijn openbaar dronkenschap en verkeersovertredingen. De arrondissementsrechtbank behandelt de misdrijven, zoals drugshandel. De politie onderzoekt al deze zaken en maakt daar een verslag van, het proces-verbaal. Dit gaat naar de officier van justitie en hij bepaalt wat er verder moet gebeuren. Meer informatie over strafrecht en andere wettelijke regelingen vindt u in de folder Rechtspraak, die op het politiebureau aanwezig is.

Klachten
Soms is het optreden van een politieman- of vrouw niet zoals het behoort te zijn. Politiewerk is mensenwerk en ook de politie kan een fout maken. Heeft u het gevoel dat u onrecht is aangedaan door de politie, of bent u niet tevreden over de werkwijze dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de politie Zuid-Holland-Zuid. Een onpartijdig persoon luistert naar de verschillende kanten van het verhaal en probeert tussen u en de politie te bemiddelen, om zo tot de beste oplossing te komen zowel voor de politie als voor u. Op het politiebureau liggen klachtenformulieren.

Legitimatie van Politie
Een politieagent moet zich altijd kunnen legitimeren, maar een agent in uniform hoeft dit niet uit eigen beweging te doen. Een politiefunctionaris in 'burger' wel. Op het legitimatiebewijs staat de naam en de pasfoto van de politieagent in kwestie. U mag er altijd om vragen, als u niet zeker weet of u wel met een echte agent te maken heeft.

Meterkastkaart
Bij onraad is het voor de politie en andere hulpverleners belangrijk te weten wie zij moeten waarschuwen, vooral als u niet thuis bent. Vult u daarom de meterkastkaart in. Deze kunt u bij uw dichtstbijzijnde politiebureau aanvragen. Hierop geeft u aan, wie er in geval van nood gewaarschuwd moet worden. De kaart hangt u in de meterkast, of als deze zich buiten de woning bevindt, in het aanrechtkastje. De kaart kunt u ophalen op het politiebureau.

Mishandeling
Een geweldsslachtoffer moet zo snel mogelijk contact opnemen met de politie. Hij of zij kan dan aangifte van mishandeling doen, waarbij een medische verklaring wordt gevraagd. Als het slachtoffer hiertegen geen bezwaar heeft, geeft de huisarts deze verklaring af. De politie kan eventueel foto's van het letsel maken, zodat zij een duidelijk en objectief beeld van het toegebrachte letsel krijgt. Wanneer er geen of weinig letsel is, is een aangifte niet altijd nodig. Bemiddeling door de politie is dan een oplossing, maar dit bepaalt het slachtoffer helemaal zelf. De politie kan het slachtoffer hierin alleen adviseren.

Openingstijden
De districtsbureaus in Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland zijn 24 uur per dag geopend. De overige politiebureaus hebben verschillende openingstijden. Via het kantoornummer van de politie Zuid-Holland-Zuid, 0900-8844 (lokaal tarief), kunt u informeren wanneer uw gebiedsagent aanwezig is. Een gesloten bureau betekent niet dat er geen politie is. De surveillancedienst is in de gehele regio 24 uur per dag actief. Bij sommige bureaus hangt een intercom, waarmee u bij een gesloten bureau contact krijgt met de regionale meldkamer.

Overlast
Rondhangende jeugd in groepen bij de ingang van het winkelcentrum, in het park of op een andere plaats. Ze doen eigenlijk niets en toch wordt er over geklaagd. De groepsvorming komt beangstigend over. De politie kan alleen ingrijpen als ze daadwerkelijk strafbare feiten plegen. De politie Zuid-Holland-Zuid werkt samen met veel gemeenten om speciaal voor jongeren ingerichte plekken te ontwikkelen. De politie houdt bij deze Jongeren Ontmoetingsplaatsen (Jop's) een extra oogje in het zeil, maar legt de verantwoordelijkheid wel bij de jeugd.

Parkeerbeleid
Iedere gemeente heeft haar eigen parkeerbeleid, om bepaalde gebieden voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende oplossingen; parkeermeters of parkeerautomaten zijn er hier twee van. Hierbij koopt u een parkeerontheffing, waardoor u in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd mag parkeren. Sommige gemeenten hebben ook een blauwe zone, waarin u alleen mag parkeren als u een parkeerschijf gebruikt. In de regio lopen parkeercontroleurs, die door de gemeenten zijn aangesteld voor een structureel parkeertoezicht. Bij fout parkeren, bijvoorbeeld op een invalidenparkeerplaats of op een vergunningsstandplaats, krijgt u een boete. Voor vragen over het parkeerbeleid kunt u terecht bij uw gebiedsagent. Hij is te bereiken via het telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief).

Parketpolitie
De parketpolitie vervoert gedetineerden, zorgt voor ordehandhaving tijdens zittingen in het Paleis van Justitie in Dordrecht, voert arrestatiebevelen uit en overhandigt gerechtelijke brieven persoonlijk aan de geadresseerden. Voor informatie over arrestatiebevelen en gerechtelijke brieven kunt u terecht bij de parketpolitie in Dordrecht tel: 078-6391399.

Pers
De politie Zuid-Holland-Zuid heeft in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) een actief persbeleid. Uit de dagelijkse rapporten selecteert zij 'nieuws' en vermeldt dat in een persbericht. Hierbij blijven verdachten en slachtoffers anoniem en alleen leeftijd en woonplaats worden genoemd. Ook leest u wel eens een getuigenoproep in de krant. Mocht u vragen of opmerkingen over een persbericht hebben neemt u dan contact op met bureau Communicatie. Deze afdeling is te bereiken via het algemene kantoornummer: 0900-8844 (lokaal tarief).

Pincodes
Een pincode is een 'persoonlijk identificatie nummer' dat onder meer in het betalingsverkeer wordt gebruikt. Aan de hand van dit nummer keren geldautomaten geld uit. U moet het nummer nooit aan anderen vertellen en ook geen briefje in uw portemonnee doen met het nummer erop. Toch komt het wel eens voor dat mensen, vooral via de telefoon, uw pincode proberen te ontfutselen. Ga hier nooit op in, want niemand heeft uw pincode nodig, ook de geldinstellingen en de politie niet! Bent u uw pasje verloren, meld dit dan meteen bij uw bank. Zij blokkeren dan de rekening. U kunt hiervoor een speciaal telefoonnummer bellen dat 24 uur per dag bereikbaar is. Een folder hierover kunt u halen op het politiebureau.

Proces-Verbaal
Een proces-verbaal is geen bekeuring, zoals vaak wordt gedacht maar houdt in dat de politie verslag doet aan de officier van justitie. Deze kan dan besluiten tot een vervolging. In dat geval komt er een rechtszaak, waarin de rechter moet beslissen of iemand schuldig is en zo ja, wat voor straf de verdachte krijgt.

Privacy
Als een burger in contact komt met de politie wordt hem vaak het hemd van het lijf gevraagd. Ook de politie moet zich echter houden aan privacywetgeving, ze mogen dus niet van alles met vertrouwelijke gegevens doen. Sommige gegevens bent u echter verplicht te geven, zoals uw naam en geboortedatum. Heeft u het gevoel dat de politie geen rekening met uw privacy houdt, dan kunt u een klacht indienen.

Rijvaardigheid
Bestuurders van een voertuig (vrachtauto, bus, personenauto of motor) moeten een geldig rijbewijs bij zich hebben. Een rijbewijs moet u in de regel om de tien jaar vernieuwen. Wanneer dit voor u van toepassing is, staat in het rijbewijs beschreven. Hiervoor kunt u terecht op het gemeentehuis. Personen die ouder zijn dan 65 jaar krijgen een rijbewijs tot hun zeventigste verjaardag, die in het algemeen voor maximaal vijf jaar geldig is. In sommige gevallen is dit korter.
De politie neemt het rijbewijs in, als de bestuurder een zeer zware verkeersovertreding heeft gepleegd. Vaak speelt alcohol hierbij een rol. Wilt u meer weten over een rijbewijs, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid in Dordrecht: 078-6161025.

Rijvaardigheidsbewijzen brom- en snorfietsen
Sinds 1 juni 1996 moeten alle brom- en snorfietsers een certificaat op zak hebben. Zij moeten hiervoor een theorie-examen afleggen die afgelegd wordt in een theoriecentrum van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit certificaat is ingevoerd, omdat de ervaring leerde dat veel jongeren de verkeersregels niet goed kenden. Dit leidde tot nogal wat jonge verkeersslachtoffers. Heeft u het certificaat niet bij zich dan kunt u een boete van F 110, - krijgen. Bent u in het bezit van een rijbewijs, dan hoeft u geen certificaat te hebben. Voor meer informatie over het examen, locaties en reserveringen kunt u bellen met het CBR in Dordrecht, tel: 078-6161025. Op het postkantoor en bibliotheek liggen ook folders over het certificaat.

Schadeverhaal
Vaak lijden slachtoffers van misdrijven ook financiŽle schade. Dit kan variŽren van een kapotte bril tot ziekenhuiskosten. U kunt de geleden schade verhalen op de dader. Als de eventuele dader de kosten niet kan of wil betalen dan bemiddelt het Openbaar Ministerie hierin. Bewaart u daarom altijd bonnetjes en rekeningen van schadereparaties bewaart, ook als de dader nog niet bekend is. Wordt de zaak later opgelost, dan komen zij alsnog van pas. Als u aangifte doet, dan krijgt u ook informatie over onder andere schadevergoeding. Vraag er gerust naar! Ook bureau Slachtofferhulp kan u hierbij helpen.

Sexuele misdrijven
Een seksueel misdrijf laat diepe, emotionele sporen na bij slachtoffers. De huisarts of Buro Slachtofferhulp adviseert het slachtoffer hierin. Besluit het slachtoffer aangifte te doen, dan komt hij bij de recherche terecht die zonodig specialisten van de regionale afdeling Jeugd en Zedenpolitie inschakelt. Hier werken zowel mannen als vrouwen die de zaak discreet behandelen. De politie adviseert altijd aangifte te doen, ook bij seksueel misdrijf binnen het huwelijk of gezin, want zonder aangifte kan zij in feite weinig doen. Een vriend of vriendin mag altijd bij de aangifte aanwezig zijn. Doe dus altijd zo snel mogelijk aangifte, omdat de politie ook rekening moet houden met verjaringstermijnen.

Slachtofferzorg
Sinds kort kent de Politie Zuid-Holland-Zuid een aanspreekpunt slachtofferzorg. Via telefoon 078 - 630 3800 kunt u uw vragen kwijt over uw zaak. Hoe staat het ermee? Zijn er verdachten aangehouden? Wanneer is de rechtszaak? Vragen over schadebemiddeling kunt u ook hier kwijt.

Vandalisme
Een plantenbak omver geschopt, de ruiten op school aan diggelen of graffiti op muren en deuren. Dit zijn enkele voorbeelden van vandalisme, die u behoorlijk kunnen irriteren. Uit onderzoek blijkt dat vandalisme een gevoel van onveiligheid oproept. De politie probeert samen met de gemeente en Bureau HALT, deze vorm van criminaliteit terug te dringen. Heeft u te maken met vandalisme neem dan contact op met uw gebiedsagent. Hij of zij is te bereiken via het telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief). Zie ook: HALT.

Verdachte situaties
De politie lost een groot aantal misdrijven op aan de hand van tips vanuit de bevolking. Vaak twijfelen mensen die iets zien en waarvan ze merken dat het niet pluis is, of ze naar de politie moeten stappen of niet. Ziet u iets verdachts, ook al is het in uw ogen iets kleins, neem dan altijd contact op met uw gebiedsagent. Uw tip kan misschien wel het laatste puzzelstukje zijn.

Vergunningen en Akten
U heeft voor alle handelingen op het gebied van vergunningen en akten toestemming nodig van de afdeling Bijzondere Wetten van de Politie Zuid-Holland-Zuid. Vergunning voor het houden van een buurtfeest, het plaatsen van een terras of parkeren in een vergunninggebied. Maar ook voor vergunningen m.b.t de Jachtwet en de wet Wapens en Munitie. De gemeente verstrekt de meeste vergunningen, maar in sommige gevallen adviseert de politie de gemeente hierin. Als u hier meer over wilt weten kunt u terecht bij uw gemeente of bij de afdeling Bijzondere Wetten van de politie Zuid-Holland-Zuid. Deze afdeling is te bereiken via het telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief).

Verkeer
Als u regelmatig geconfronteerd wordt met gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld doordat auto's met een te hoge snelheid door uw straat rijden, of rood licht negeren bij kinderoversteekplaatsen, dan kunt u terecht bij uw gebiedsagent. Hij kan samen met andere instanties een oplossing hiervoor bedenken. Sommige categorieŽn verkeersdeelnemers zijn kwetsbaarder dan anderen, bijvoorbeeld: voetgangers, fietsers, gehandicapten, kinderen en ouderen. Voor hen enkele tips:
- voetgangers en fietsers moeten goed zichtbaar zijn, vooral in het donker en bij slecht weer
- steek liever niet over bij een druk kruispunt, maar bij een stuk rechte weg waar u goed overzicht heeft
- houd bromfietsen origineel. Een opgevoerde bromfiets is onbetrouwbaar
- bromfietsers; draag altijd een helm met kindband. Veilig en het voorkomt een boete
- denk ook aan goede verlichting op uw (brom)fiets

Verloren en gevonden
Bent u iets waardevols, bijvoorbeeld uw portemonnee, verloren of heeft u juist iets gevonden, meldt dit dan altijd bij uw gebiedsagent. Hij registreert dit, waardoor de kans dat de rechtmatige eigenaar zijn spullen terugkrijgt groter wordt.

Vermist
Paniek, uw zoon of dochter is op de afgesproken tijd niet thuisgekomen. Is uw kind minderjarig dan zet de Politie Zuid-Holland-Zuid eerst een zoekactie op touw in de omgeving. Vaak blijken kinderen de buurt even verkend te hebben. Wordt uw kind dan niet gevonden, dan komt hij in het Vermiste Personen Systeem terecht. Bij meerderjarigen die voor het eerst weg zijn, wacht de politie eerst even af, maar schakelt daarna ook het systeem Opsporing Vermiste Personen in. Dit systeem wordt in alle Schengen-landen gebruikt, zodat ook op internationaal niveau naar deze persoon gezocht wordt.

Wegsleepregeling
Auto's die fout geparkeerd staan of in een slechte staat verkeren kan de politie wegslepen. De eigenaar van de auto wordt door de politie op de hoogte gebracht en maakt een afspraak hoe hij zijn auto terug kan krijgen. De politie baseert zich in diverse gemeente op een wegsleepregeling. Uw gebiedsagent kan u hier meer over vertellen. Is een auto betrokken geraakt bij een verkeersongeval, dan sleept de politie deze auto ook vaak weg. Krijgt u hier mee te maken, dan kan de politie u vertellen waarnaar de auto is weggesleept. Afhankelijk van uw verzekering brengt de berger uw auto naar een garage voor een reparatie. Vraag hier dan gerust naar, maar houd dan wel het kenteken en de plaats en datum van het ongeval bij de hand.

Terug naar pagina 'ALGEMEEN'
Terug naar pagina 'HOME'

Hoekschewaard-Plaza is onderdeel van Evertse Administraties & AssurantiŽn
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten via info@hoekschewaard-plaza.nl.

copyright Politie Zuid Holland Zuid, afdeling Voorlichting
copyright 2010 - Hoekschewaard-Plaza